Monday, January 12, 2015

扁鵲難經: 八難

八難曰:寸口脈平而死者,何謂也?

然:諸十二經脈者,皆係於生氣之原。
  所謂生氣之原者,謂十二經之根本也,謂腎間動氣也。
  此五藏六府之本,十二經脈之根,呼吸之門,三焦之原,一名守邪之神。
  故氣者,人之根本也,根絕則莖葉枯矣。
  寸口脈平而死者,生氣獨絕於內也。

No comments:

Post a Comment