Monday, January 12, 2015

扁鵲難經: 十難

十難曰:一脈為十變者,何謂也?

然:五邪剛柔相逢之意也。
 假令心脈急甚者,肝邪干心也;
  心脈微急者,膽邪干小腸也;

  心脈大甚者,心邪自干心也;
  心脈微大者,小腸邪自干小腸也;

  心脈緩甚者,脾邪干心也;
  心脈微緩者,胃邪干小腸也;

  心脈澀甚者,肺邪干心也;
  心脈微澀者,大腸邪干小腸也;

  心脈沉甚者,腎邪干心也;
  心脈微沉者,膀胱邪干小腸也。

  五臟各有剛柔邪,故令一脈輒變為十也。

心得與整理:
五邪,其實就是指五臟五腑的邪氣。

剛所指的就是甚者,邪氣來自五臟,干擾五臟,在此文中為心。
柔所指的就是微者,邪氣來自五腑,干擾五腑,在此文中為小腸。

急、大、緩、澀、沉等五種脈象,就分別對應到五臟五腑的五種邪氣。
脈象為急者,邪氣來自肝與膽(木);
脈象為大者,邪氣來自心與小腸(火);
脈象為緩者,邪氣來自脾與胃(土);
脈象為澀者,邪氣來自肺與大腸(金);
脈象為沉者,邪氣來自腎與膀胱(水)。


No comments:

Post a Comment