Monday, January 12, 2015

扁鵲難經: 二難

二難曰:脈有尺寸,何謂也?

然:尺寸者,脈之大要會也。
  從關至尺是尺內,陰之所治也。從關至魚際是寸或作「寸口」。內,陽之所治也。
  故分寸為尺,分尺為寸。
  故陰得尺內一寸,陽得寸內九分,尺寸終始,一寸九分,故曰尺寸也。

No comments:

Post a Comment