Saturday, August 29, 2009

針灸: 手太陰肺經

黃帝內經靈樞 經脈篇第十

肺手太陰之脈,起于中焦,下絡大腸,還循胃口,上膈屬肺。
從肺系橫出腋下,下循臑內,行少陰心主之前,
下肘中,循臂內上骨下廉,入寸口,上魚,循魚際,出大指之端;
其支者,從腕後直出次指內廉出其端。

手太陰肺經


No comments:

Post a Comment