Thursday, March 05, 2009

十問歌

明代醫學家張景岳十問歌:

『一問寒熱二問汗,
 三問頭身四問便,
 五問飲食六問胸,
 七聾八渴俱當辨,
 九因脈色察陰陽,
 十從氣味章神見。』
 

No comments:

Post a Comment