Saturday, December 13, 2014

針灸: 足厥陰肝經

黃帝內經 靈樞 經脈篇第十
肝足厥陰之脈,起於大指叢毛之際,上循足跗上廉,去內踝一寸,上踝八寸,交出太陰之後,上膕內廉,循股陰,入毛中,過陰器,抵小腹,挾胃,屬肝,絡膽,上貫膈,布脇肋,循喉嚨之後,上入頏顙,連目系,上出額,與督脈會於巔;其支者,從目系下頰裡,環脣內;其支者,復從肝,別貫膈,上注肺。

是動則病腰痛不可以俛仰,丈夫㿉疝,婦人少腹腫,甚則嗌乾,面塵,脫色。

是主肝所生病者,胸滿,嘔逆,飧泄,狐疝,遺溺,閉癃。

為此諸病,盛則寫之,虛則補之,熱則疾之,寒則留之,陷下則灸之,不盛不虛,以經取之。盛者,寸口大一倍於人迎,虛者,寸口反小於人迎也。

足厥陰肝經

No comments:

Post a Comment